Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtekne planar

Detaljreguleringsplan Tistelteigen bustader er vedteken

Kommunestyret handsama planen i møte 14.02.2019 sak 18/19, og gjorde slikt vedtak :

Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Tistelteigen bustader, dagsett 8.01.19., i medhald av plan- og bygningslova § 12-12.

Vedteken plan skal ikkje kunngjerast før godkjent overvassplan ligg føre.