Etter gjeldande forskrift om vatn- og avløpsgebyr med gebyrregulativ for Sogndal kommune, kan både abonnent med bustad- eller fritidshus og kommune krevja installasjon av vassmålar. Næringseigedommar (inkl. gardsbruk), offentlege verksemder og kombinasjonsbygg skal installere vassmålar og betale forbruksgebyr etter målt forbruk.