Personar som ut frå sosiale, psykiske eller fysiske årsaker har trong for praktisk hjelp eller støtte for å få ei aktiv og meiningsfull fritid kan søkje om støttekontakt.

Målsetting med tenesta

  • Skal bidra til ei meiningsfull fritid saman med andre
  • Legge til rette for at du kan finne deg vener og få eit nettverk
  • Bidra til at du vert tryggare på seg sjølv, og i større grad kan meistre ulike livssituasjonar
  • Bryte eller forhindre sosial isolasjon og einsemd

Søk om støttekontakt

Jobbe som støtte- og treningskontakt?

Send inn registreringsskjema