Helsesjukepleiar har vidareutdanning i helsefremjande og førebyggjande arbeid for barn og unge.
Fysioterapeut og lege er tilknytt skulehelsetenesta.
Alle elevar, føresette og tilsette  har ei fast helsesjukepleiar som dei kan vende seg til.

Hovudansvaret for barn si helse har sjølvsagt foreldre/føresette. Vi i skulehelsetenesta er heilt avhengige av eit godt samarbeid med føresette for at barna skal få best mogeleg oppfølging. Difor ber vi om at de gir oss melding når det skjer endring i helse-/heimetilhøve som de tykkjer helsetenesta bør kjenna til.
 

Skule helsesøster Mobil Tlf. Meir informasjon
Helsesøster på din skule
Trudvang skule Margrete Ølmheim Husum  99286120 57629785 Kontortid på skulen kvar måndag, tysdag og torsdag og anna kvar onsdag og fredag.
Kvåle skule Laila Årøy 99286125 57679050 Kontortid på skulen kvar dag.
Kaupanger skule Wenche Sollid 99286123 57628909 Kontortid på skulen kvar tysdag og torsdag.
Norane oppvekstsenter Laila Årøy 99286125   Laila er på skulen etter avtale.
Fjærland oppvekstsenter Laila Årøy 99286125   Laila er på skulen etter avtale.
Sogndal vidaregåande skule Linda Habbestad Skorve    41561255   Kontortid på skulen måndag, tysdag, torsdag og fredag.

 

 

Fysioterapitenesta Jorunn Aa Albretsen 99 28 61 27
Skulelege  Kari Holen Loftesnes