Gebyr 2019 Pris
Pr. løyve/arrangement (av dette kr 160 i administrativt gebyr) 538
Etablerarprøva for serveringsløyve 517
Kunnskapsprøva for skjenkeløyve 517
Kunnskapsprøva for salsløyve alkohol 517

Bevilgningsgebyr jf kap. 7 i Alkohollova og kap. 6 i Forskrift om omsetning av alkohol.
Gebyr skal betalast etter følgjande satsar:

Bevillingsgebyr Pris
   Sal:
Kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 0,21
Kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2 0,58
   Skjenking:
Kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 0,48
Kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 2 1,26
Kr pr vareliter for alkoholhaldig drikk i gruppe 3 4,16

Satsane vert fastsett av departementet jf Alkohollova. Eventuelle endringar kjem i slutten av november kvart år.

Bevilgningsgebyret utgjer pr. år minimum kr 1660 for sal og kr 5200 for skjenking.