Reguleringsplanar er detaljerte planar med tilhøyrande føresegner som regulerer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivnader, for bestemte område i kommunen. Planane kan omfatte eit eller fleire formål.

Reguleringsplanane som gjeld Sogndal kommune er tilgjengelege på kommunekart.com. Her finn du både plankart, føresegner og vedtak. Du kan søkja på adresser, stader og eigedomar.

Planar som ligg ute til offentleg ettersyn, melding om vedtekne planar, avslutta høyringar og planar under arbeid finn du under Kunngjeringar og høyringar.

Gjeldande reguleringsplanar