Parkeringsavgift 2019
Parkeringsavgift pr time 20
Parkeringsavgift pr time i randsonene 17
Dagsatsar 90
Dagsatsar i randsonene 60
Dagparkering ute Fosshaugane Campus 60
Dagparkering P-hus Fosshaugane Campus 120


For detaljert oversikt og prisar månadskort/halvårskort/årskort parkering:


Prisar parkeringskort 2019

Rådmannen har fullmakt til å gjere mindre justeringar av kva område som inngår i parkeringsordninga, kva område som vert definert som randsone og å fastsetja satsar for parkering mellom sentrumssats og randsonesats.

 
El- og hydrogenbilar
Det er ikkje avgiftsfritak for el- og hydrogenbilar.

Utlevering av inntaua bil
Kostnad for å få levert ut bil som er taua inn er kr 6500.

Bruk av kommunale parkeringsplassar
​Ved bruk av kommunale parkeringsplassar, til dømes til riggplass eller arrangement, skal det normalt betalast for bruk av parkeringsplassane etter vanlege satsar. Ved lengre tids bruk eller etter særskilt søknad kan parkeringsplassar reserverast over lengre tid og til å nyttast til andre føremål enn parkering. Det skal då betalast kr 120 pr parkeringplass per døgn, minimum kr 650.