Planområdet er om lag 126 daa. Det er ikkje krav om KU eller planprogram, då føremålet med planarbeidet er i samsvar med kommuneplanen.

 

Innspel til varsel om oppstart av planarbeidet kan sendast til

Norconsult AS
Campus Fosshaugane
Trolladalen 30
6856 Sogndal

eller til epost: Iren.helene.meisterplass@norconsult.com

Frist for merknader er sett til 01.06.2018.