Oppretting av matrikkeleining

Oppretting av grunneigedom og festegrunn

Areal frå 0 – 250m2

17 223

Areal frå 251 – 2000m2

29 517

Areal frå 2001m2 – auke pr. påbegynt da.

2 460
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn

Areal frå 0 – 250m2

17 223

Areal frå 251 – 2000m2

29 517

Areal frå 2001m2 – auke pr. påbegynt da.

2 460

Oppmåling av uteareal på eigarseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon

Areal frå 0 – 250m2

9 838

Areal frå 251 – 2000m2

17 223

Areal frå 2001m2 – auke pr. påbegynt da.

2 460
Oppretting av anleggseigedom

Gebyr som for oppretting av grunneigedom

Volum frå 0 – 2000m3

29 517

Volum frå 2001m3 – auke pr. påbegynt 1000m3

2 460
Registrering av jordsameige, anna arbeid, oppmålingssaker med ekstern landmålar  

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige, anna oppmålings-teknisk arbeid og registrering av saker der eksterne instansar har utført oppmålingsforretning vert fakturert etter medgått tid pr. time

1 721

 

Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning
Som ovanfor. I tillegg kan det kome tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning 9 838
 
Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før den er fullført, må avvisast, ikkje let seg matrikkelføre på grunn av endra heimelsforhold eller av andre grunnar ikkje kan fullførast, vert sett til 1/3 av gebyrsatsane.

 

Grensejustering
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomens areal (maksimalgrensa er sett til 500m2). Ein eigedom kan ikkje dele av areal som i sum overstig 20% av eigedomen sitt areal før justering. For grensejustering til veg- eller jernbaneføremål kan andre arealklasser gjelde.
Areal frå 0 – 250m2 9 838
Areal frå 251m2 – 500m2 17 223
Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomen sitt volum, men den maksimale grensa vert sett til 1000m3
Volum frå 0 – 250m3 9 838
Volum frå 251m2 – 1000m3 17 223

 

Arealoverføring
Grunneigedom, festegrunn og jordsameige
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneføremål.
Areal frå 0 – 500m2 34 436
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500m2 fører med seg ei auke av gebyret på kr 3 689
Anleggseigedom
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ein matrikkeleining til ein anna, - ikkje vere registrert på ein tredje matrikkeleining. Volumet kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføying er til stades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande volum.
Volum frå 0 – 250m3 19 676
Volum frå 251m2 – 500m3 34 436
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500m3 fører med seg ei auke av gebyret på kr 3 689

 

 
Kartlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkt 9 838
For overskytande grensepunkt 2 460

Kartlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidlegare er koordinatbestemt / eller klargjering av rettar

For inntil 2 punkt 9 838
For overskytande grensepunkt 2 460
Gebyr for klargjering av rettar vert fakturert etter medgått tid                                                   1 200 pr time
Privat grenseavtale
For inntil 2 punkt eller 100m grenselengde 9 838
For kvart nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengde 2 460
Lågast kostnad vert vald for rekvirent  
Urimeleg gebyr
Dersom gebyret openbart er urimeleg i forhold til dei prinsipp som er lagt til grunn, og det arbeidet  og dei kostnadane kommunen har hatt, kan rådmannen, av eige tiltak fastsetje eit passande gebyr.

Fullmaktshavar kan under same føresetnadar og med bakgrunn i grunngjeven søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette eit redusert gebyr.

Betalingstidspunkt
Alle gebyr skal betalast til kommunen etter faktura før dokumentet vert sendt til tinglysing.
Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saka
Gjer rekvirenten under saka endringar i grunnlaget for matrikkelføringa av saka, vert gebyr likevel oppretthalde.
Utsteding av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider                                                                                                                                                                                    175
Matrikkelbrev over 10 sider   350
Gebyrer er styrt av matrikkelforskrifta § 16, 4. ledd og skal vera fast.
Utsett frist for gebyravkorting ved oversitjing av fristar etter matrikkellova §18
For rekvisisjonar med naudsynt godkjenning, der oppmålingsforretning er påkrevd, gjeld 16-vekersfristen i lova, ikkje for saker som oppmålingsavdelinga mottek i perioden 1. oktober til 15. mars.