Planområdet vert utvida til å omfatte alle areal sett av til idrettsanlegg, kombinerte føremål, hytteføremål og bandlagde areal i kommuneplanen. Planområda er synt med stipla linje i kartet under, og vert også lagt ut digitalt under «reguleringsplanforslag» på www.kommunekart.com snarleg.

Detaljre.plan Hodlekve kart

 

Sogndal kommune har overlate til Norconsult AS å utarbeide framlegg til områderegulering, jf. pbl. § 12-2. Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Sognefjorden Utvikling AS.

For nærmare informasjon om planarbeidet kan spørsmål rettast til:

Johannes Henrik Myrmel
mob. 454 04 993
e-post: johm@norconsult.no

Dersom du har opplysningar, synspunkt, merknader, planar eller informasjon om tinglyste rettar som kan vere av interesse for planarbeidet, ber vi om at du innan 22.10.2018 tilskriv:

Norconsult AS
Campus Fosshaugane
Trolladalen 30
6856 Sogndal