Innvandrarar mellom 55 år og 67år har rett, men ikkje plikt til å ta del i opplæringa.


Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring. Arbeidsinnvandrarar må betala for undervisninga.

Norskopplæringa held til i 2. etasje i Kulturhuset.

Norskopplæringa tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap til alle som til ei kvar tid har rett til slik opplæring. Tilbodet omfattar nybusette flyktningar, asylsøkjarar og innvandrarar som treng norskopplæring.

Lenker: