Dato Innkalling Saker Møteprotokoll
12.03.2019 Innkalling 13.03.2018

Sak 01/19 AMU 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 

sak 02/19 Årsrapport verne- og miljøarbeid 2018
- vedlegg 1
- Vedlegg 2

Sak 05/19 Nye verneområder

Sak 06/19 Opphaldsrom - Vassverk Vangestad
 - Vedlegg 1
 - Vedlegg 2

 
05.11.2018 Innkalling 05.11.2018

Sak 11/18 AMU 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 29.09.2018

Sak 12/18 Plan for internkontroll, helse, miljø og tryggleik (HMT)
 - Vedlegg 1 HMT tiltak 2019 - Vedlegg 2 Stadfesting for gjennomført Arbeidshelseundersøking - Sogndal kommune

Sak 13/18 Innspel til økonomiplan 2019 frå AMU

Protokoll 05.11.2018
24.09.2018 Innkalling 24.09.2018

Sak 8/18 AMU 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 29.09.2018
 - Vedlegg 2.1 Sjukefråværutviliking med 2.kvartal 2018

Sak 9/18 Byggesak ny barnehage Fosshagen
- Vedlegg 1 Teikningar
- Vedlegg 2 Arbeidsmiljøfaktorer
- Vedlegg 3 Vedlegg medverknad tilsette

Sak 10/18 Utviding av Furuli Barnehage
- Vedlegg 1 Teikningar
- Vedlegg 2 Erklæring for medverking tilsette og styrar i Furuli Barnehage

Protokoll 24.09.2018
29.05.2018 Innkalling 28.05.2018

Sak 5/18 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 28.05.2018
 - vedlegg 1 Tilråding i samband med kommunestyret sitt vedtak om retningslinjer for konflikthandtering

Sak 6/18 - Rutinar for konflikthandtering
 - Vedlegg 1 Retningslinjer for konflikthandtering

Sak 8/218 - Mellombels omdisponering av leilegheitsbygg til barnehage
 - Vedlegg 1 Teikningar. Situasjonsplan, planar, snitt og fasade
 - Vedlegg 2 Erklæring for medverking tilsette
 - Vedlegg 3 Uttale Miljøretta helsevern

Protokoll 28.05.2018
05.03.2018 Innkalling 05.03.2018

Sak 1/18 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 05.03.2018

Sak 2/18  - Årsrapport verne- og miljøarbeid 2017 

Sak 3/18  - Handlingspaln Stamina 2018
 - Vedlegg 1 - Aktivitetar Stamina
 - Vedlegg 2 - Handlingspaln Stamina 2018
 - Vedlegg 3 Oversikt leverte tenester

Protokoll 05.03.2018