Saka er handsama som sak nummer DS 118/19 etter delegert mynde.

Det vert med dette underretta om at det er fatta følgjande vedtak:

Plan og næring vedtek mindre endring av detaljreguleringsplan for Bråtane bustadfelt i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 og politisk delegeringsreglement K-sak 30/17.

Føremål med planendringa
Føremålet med planendringa er å legge til rette for etterspurnaden etter tomannsbustadar i Bråtane bustadfelt. Endringa gjeld for fylgjande felt:
BF1-1, BF1-2, BF1-3, BF1-4, BF1-5.

Klagerett
Planvedtak for reguleringsplan kan klagast på i samsvar med § 1-9 i plan- og bygningslova, jamfør kapittel VI i forvaltningslova. Eventuell klage må fremjast skriftleg innan 3 veker og sendast via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller postboks 153, 6851 Sogndal.

Dokument i saka: