Medan freding etter kulturminnelova i første rekkje vert brukt for å sikra kulturminne eller kulturmiljø som er av vesentleg nasjonal verdi, kan regulering til «omsynssone bevaring» etter PBL § 11-8 c) verta brukt for å verna objekt og områder som er verdifulle i eit lokalt og regionalt perspektiv. Den kan også gje eit større vern til kulturminne etter kulturminnelova ved å regulera område rundt eit kulturminne, noko som er gjev et større areal enn kva som er verna i heimel av kulturminnelova. 

I Sogndal kommune er både kulturhistoriske og naturhistoriske kulturminne regulert til bevaring etter plan- og bygningslova.

Følgjande område er regulert: 

 • Mundal sentrum
 • Kvamshagen
 • Vassli - Hodlekve
 • Kvåle - Gurvin
 • Kvåle middelalder kyrjestad og -gard
 • Fosshagen og Lemhagen
 • Sogndal prestegard
 • Stedje mølle
 • Stedje kyrkjestad
 • Nedre Stedje
 • Fjøra
 • Årøy
 • Kjørnes
 • Eidet
 • Kiperhaugen
 • Eskestrand
 • Ingebriktneset
 • Nornes
 • Ytre Slinde