Leiar kriseleiing rådmann Ole Gunnar Krakhellen 92648081
Ansvarleg ekstern informasjon ordførar Jarle Aarvoll 90822420
Medlem kommunalsjef Jon Tvilde 95899026
Medlem kommunelsjef Marit Hagevik 95909563
Medlem kommunalsjef Tone Bakke 95886136
Infomasjon/sekretær (kontor/adm/logg) politisk sekretær Maj Britt Solberg 41546088

Tenesteleiarar og fagleiarar deltek i kriseleiinga etter kva hending/situasjon som er årsaka til krisa, eller dersom rådmann av andre grunnar bestemmer det.