Kommuneplanen sin samfunnsdel skal syne kommunen sin visjon for frmtida. Føremålet er å trekkje opp visjonar og mål for kommunen;
korleis vi meiner at vi kan skape eit best mogleg samfunn og korleis innbyggjarar i kommunen kan få best mogleg – både i vår tid og for generasjonar som kjem etter oss.

Det er gjennom ei årrekkje utvikla ein Sogndalsmodell som legg ramme for kommunen som samfunn og som organisasjon. Den seier noko om visjonen – kva vi vil. Den seier og noko om grunnleggjande verdiar og strategiar for å søkje å nå visjonen.

Kommuneplan - Samfunndel

Folkehelseoversyn Sogndal kommune 2015