Arealdelen til kommuneplanen er sett saman av plankart I og II og III, planomtale, føresegner med retningslinjer, konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsanalyse. Føresegner og plankart er juridisk bindande frå kommunestyret sitt vedtak.

Planomtale
Plankart I
Plankart II (omsynssoner)
Plankart III (temakart - skredfare)
Føresegner med retningslinjer
Konsekvensutgreiing og Risiko- og sårbarheitsanalyse