NAV, norskopplæringa og flyktningetenesta er tre sidestilte einingar/avdelingar som utgjer eit ”trepartsamarbeidet” for busetjing og integrering av flyktningar.

Språk og kunnskap om det norske samfunnet er grunnlag for ei god integrering. Arbeid gjev den busette sjølvstende og eigen økonomi. Samstundes er det viktig at alle vert deltakarar i lokalsamfunnet.