Føremålet med planen er å gje brukaren større tryggleik, forutsigbarheit, avklare ansvarstilhøve og sikre samordning. Slik får ein styrka samhandlinga mellom tenesteytar og brukar og eventuelt pårørande.