Den kommunale helsetenesta har ansvar for førebyggande arbeid, offentleg helseteneste og allmennlegeteneste, psykisk helsearbeid og fysioterapiteneste. 

Legetenesta

Helsestasjon og jordmortenesta

Frisklivssentralen

Fysioterapitenesta

Psykisk helsearbeid

Rustenesta

Miljøretta helsevern

Pasient- og brukarombodet i Sogn og fjordane

Krisesenter

Den offentlege tannhelsetenesta er fylkeskommunen sitt ansvar.
Kontaktinformasjon Sogndal tannklinikk