Tenesta psykisk helsearbeid inneheld ingen akuttfunksjon. Når det gjeld akutt behov for hjelp tek ein kontakt med legevakt eller evt. politietaten. Dei tilsette i psykisk helsearbeid har fast base på helse- og sosialsenteret.

Meir om helseteam psykiatri

Rustenesta er ein del av det psykiske helsearbeidet i kommunen. Rustenesta kan bidra med råd og rettleiing til personar med rusproblem og setje i verk hjelpetiltak slik at ein kan bidra til å kome seg bort frå misbruket.

Meir om rustenesta