Netto inntekt husstand før særfrådrag Timebetaling for dei med inntil
9,9 timar pr. mnd.
​Prisar pr. time
Abonnement for alle med 10 timar eller meir pr. mnd.
​Prisar pr. månad
Heimehjelp - eigenbetaling 2019
Inntekt inntil 2 G (minstepensjon)
Kun abonnement
210
Inntekt inntil 3 G
202
2024
Inntekt inntil 4 G
236
2364
Inntekt inntil 5 G
263
2633
F.o.m 5 G
296
Kun timepris 

Brukarar med inntil 2G betalar abonnement frå første time, fastsett i statsbudsjettet.

Brukarar med inntekt over 5G betalar berre timesats.