Heimebasert omsorg omfattar m.a. heimehjelp, heimesjukepleie, matombringing, omsorgsløn og tryggleiksalarm. I Sogndal er den heimebaserte pleie- og omsorgstenesta delt i tre soner etter geografi og tal innbyggjarar.

  • ”Sone Fjøra” omfattar Fjøresida av sentrum og all busetnad aust for sentrum.
  • ”Sone Stedje” omfattar Stedjesida av sentrum samt all busetnad vest for sentrum.
  • ”Sone Fjærland” omfattar Fjærland.