Besøksadresse: Hovevegen 2, Kulturhuset i Sogndal

Flyktningtenesta har ansvar for å koordinere arbeidet med busetjing og integrering av nye flyktningar i kommunen. Dette skjer etter avtale med utlendingsstyresmaktene/IMDi – på bakgrunn av vedtak i kommunestyret. Koordineringsansvaret er tidsavgrensa.

Flyktningtenesta bidreg med:
  • hjelp til å skaffe bustad
  • praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet
  • tilbod om introduksjonsprogram