Kommunestyret har i sak 28/16 vedteke vedtekter som trekkjer opp rammer for arbeidet knytt til alminneleg taksering og forvaltning av lov om eigedomsskatt. 

Sakkunnige nemnd har vedteke rammer og retningsliner for fastsetting av eigedomsskattegrunnlaget

I 2016 skal det gjennomførast ny hovudtaksering for dei eigedomane som ikkje får taksten fastsett frå Skatteetaten.
Det er i den samanhengen sendt ut to informasjonsskriv til skatteytarar i kommunen.

Informasjon om areal på bustad, våningshus og fritidseigedommar

Eigedomsskattekontoret