Formålet med planarbeidet er å legge til rette for om lag 20 bueiningar i konsentrert småhusbygnad og gjere friområdet meir tilgjengeleg. Tilkomst er planlagd via utbedra Bårdsenveg og ny avkøyrsle frå Dalavegen.

Planområdet omfattar området vist på kartutsnittet. Sjå og planar under arbeid på www.kommunekart.com.
 

Merknader til planarbeidet

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettast skriftleg til Sogndal kommune via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller pr. brev til Postboks 153, 6851 Sogndal, innan 7.12.2019.

kartutsnitt.JPG

Dokument i saka

Plankart med tilhøyrande føresegner og planomtale, og andre sentrale dokument i saka, er lagd ut på Tenestetorget i Sogndal kommune, Gravensteinsgata 17.
Dokumenta som låg ved saka til handsaming i forvaltningsutvalet var ikkje riktig versjon, og vi legg difor ut rett versjon til offentleg ettersyn.
Det er snakk om mindre tekniske forskjellar i dokumenta, som ikkje har verknad for innhaldet i planen som forvaltningsutvalet handsama.