Dei fleste barn får god omsorg heime hos foreldra sine, men av og til kan det vere vanskeleg for foreldra å få det heilt til, til dømes om dei har ein vanskeleg livssituasjon. Då kan barnevernet vere til god hjelp.

Kva gjer barnevernet?

Hovudoppgåva til barnevernet er å hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, tryggleik og gode høve til å utvikle seg. Barnevernet kan mellom anna gi råd og rettleiing og skaffe støttekontakt, barnehageplass, besøksheim og tilbak som kan avlaste foreldra i heimen. Å ta frå foreldra omsorga for barnet er alltid siste utveg, og barnevernet prøver som regel fleire andre tiltak før dei gjer det. Det er omsynet til kva som er best for barnet, som avgjer kva hjelp og støtte familiane får.

Praktisk informasjon om barnevernet i Sogndal

Sogn barnevern er eit interkommunalt samarbeid om barnevernstenestene i Balestrand, Leikanger, Luster og Sogndal. 

Kontaktinformasjon barnevernet

Her finn du barnevernetHelse- og sosialsenter.jpg

Dalavegen 2 (2. etasje i helse- og sosialsenteret)

Postadresse
Postboks 243
6852 Sogndal

Annan kontaktinformasjon
Telefon 99 28 60 21
og vakttelefon (dagtid) 975 06 095

 

Ved akutte hendingar utanom kontortid ringer du barnevernsvakta på tlf. 400 22 988,
eller du kan nytte «Alarmtelefon for barn og unge» tlf. 116 111 (open heile døgnet)