Sogn regionråd har tre arbeidsgrupper:

  • Helsegruppe
  • Næringsgruppe
  • Samferdslegruppe

Dagleg leiar i Sogn regionråd er sekretær for gruppene.

Mandatet til arbeidsgruppene er å:

  • ta initiativ til tiltak og prosjekt som stør opp om og utviklar tenesta i regionen
  • førebu saker og gje tilråding til regionrådet
  • påverka avgjerdstakarar i retning av avgjerder for å betra tilbodet i regionen
  • gje fråsegn

Alle saker skal vera forankra og vedtekne i regionrådet før iverksetjing.

Det er laga eigne retningslinjer for arbeidsgruppene.