Kontaktinformasjon:

Personvernombod
Maj Britt Brendstuen
Sogndal kommune
Postboks 153
6851 Sogndal

Telefon: 57 62 96 30
e-post:maj.britt.brendstuen@sogndal.kommune.no

Kva gjer personvernombodet?

Personvernombodet skal m.a. hjelpe til slik at kommunen

  • Informerer om kva personopplysningar som vert samla inn og kvifor
  • Held oversikt over opplysningane som vert behandla
  • Gir innsyn til den opplysningane gjeld
  • Kontrollerer tilgang til opplysningane
  • Ber om samtykke frå dei opplysningane gjeld før opplysningane vert behandla
  • Beskyttar informasjonen slik at den ikkje kjem på avveger
  • Vurderer risiko for sikkerheitsbrot og konsekvensar
  • Slettar personopplysningar det ikkje lenger er bruk for

Personvernombodet rettleiar kommunen sli at personopplysningar vert behandla på ein god måte og i tråd med regelverket.

Personverombodet arbeidar med personvernspørsmål, som til dømes internkontroll og informasjonsikkerheit. Meir konkret meinar vi handtering av spørsmål om alt frå innsyn, retting og sletting til avviksmeldingar og personopplysningar på avvege.

Meir om personvernombodet på Datatisynet si nettside.