Møteinnkalling

Møteprotokoll

Vedlegg:
Regionalplan 2017-2020 - framlegg og høyringssvara
Handlingsplan 2017 - framlegg
Årsmelding og rekneskap 2016

Presentasjonar:
Sogndal lufthamn - status og framtid  ved lufthamnsjef Svein Sanden Avinor
Sivilforsvaret konseptutgreiing - status og utfordringar ved distriktssjef Stein Morten Rønningen, Sogn og Fjordane sivilforsvarsdistrikt
Prosjektet Utandørs aktivitets- og helseklynge ved forskingsleiar Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking og rådgjevar Torgeir Skålid Sogn næring
MR-maskin ved Lærdal sjukehus ved viseadministrerande direktør Børge Tvedt Helse Førde
Ambulansetenesta ved ambulansesjef Stian Sægrov Helse Førde
"Mens du venter på ambulansen" ved prosjektleiar Børge Hognestad, Stiftelsen Norsk Ambulanse
Tenester innan psykisk helse og rus til vaksne med langvarige og samansette behov ved rådmann Alf Olsen og kommunalsjef for helse og omsorg Arne Johansen Lærdal kommune