Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtekne planar

Detaljreguleringsplan for rv. 55 Bondeviki–Fardal

Kommunestyret handsama planen i møte 25.04.2019 sak 24/19 og fatta fylgjande vedtak:

Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan Rv.55 Bondeviki – Fardal, datert 5.12.2018 (i samsvar med plankart i vedlegg 1.1), i medhald av plan- og bygningslova § 12 12.

Detaljreguleringsplan for tilkomstveg Sogndal transformatorstasjon

Norconsult AS utarbeidde i 2011 på oppdrag frå Statnett SF framlegg til detaljreguleringsplan i samsvar med § 12-3 i plan- og bygningslova for tilkomstveg frå Mannsverk i Øvstedalen til Hagafjellet. Planen vart vedteken i Sogndal kommunestyre den 16.02.2012.

Detaljreguleringsplan for Nes

Kommunestyret handsama saka i møte 14.02.2019 sak 17/19, og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan for Nes, plan ID: 1420-2018004, jamfør plan- og bygningslova § 12-12.

Detaljreguleringsplan for Kjørnes - Askane

Kommunestyret handsama saka i møte 14.02.2019 sak 16/19, og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan for Kjørnes-Askane, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12.

Detaljreguleringsplan for Kjørnes Camping og Feriehytter

Kommunestyret handsama saka i møte 14.02.2019 sak 14/19, og gjorde slikt vedtak:

Kommunestyret vedtek detaljreguleringsplan for Kjørnes camping og fjordhytter, slik den no ligg føre, jamfør plan- og bygningslova §12-12.