Kven kan rekvirere?
Klarlegging av eksisterande grenser kan rekvirerast av heimelshavar, festar, advokatar, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I dei tilfellene der det er eit firma som er eigar av eigedommen, vert det forlanga vedlagt firmaattest av nyare dato.

Rekvisisjonen skal innehalde
For rekvisisjon av klarlegging av eksisterande grense, ta kontakt med din kommune eller brukskjema. Eventuelt vert det forlanga underskrift av rekvirenten på eit anna dokument. Det må leggjast ved eit kartutsnitt der det er markert kva grensepunkt som skal påvisast. Kart over eigedommen kan du hente her.

Saksgang
Etter at kommunen har motteke rekvisisjonen, føretek ein utsetting/påvisning av grensepunkta. Kommunen varslar rekvirent og aktuelle partar om oppmålingsforretninga.

Matrikkelbrev
For klarlegging av tidligare usikre grenser, skriv kommunen ut eit matrikkelbrev for eigedommen etter oppmålingsforretninga. For klarlegging av sikre grenser; der nye koordinatar ikkje vikjer frå tidligare koordinatar med meir enn 10 cm, vert det ikkje sendt ut nytt matrikkelbrev. Her er det tilstrekkeleg med ein underretning til partane om at forretninga er gjennomført.

Det vert vist til matrikkelforskriftens § 36, klarlegging av eksisterande grense.

Gebyr
Sjå kommunen sitt gebyrregulativ