Sogndal kommune ynskjer gjennom denne forskrifta å:

  • fremje eit positivt og ansvarleg hundehald som ivaretek omsynet til tryggleik, alminneleg ro og orden
  • redusere konfliktnivået mellom hundehald og ålmenta
  • hindre at hundar skremmer eller hindrar folk og spesielt born frå fri leik
  • hindre at hund jagar bufe på beite
  • verne om vilt og viltet sitt leveområde, spesielt yngling og periodar med ekstraordinære naturtilhøve.

Forskrift om hundehald i Sogndal kommune