BPA er ei aktuell tenesteform som bør vurderast når nokon flytter ut frå ein institusjon. 

Tenesta er eigna for:
1. Brukarar med samansette og omfattande tenestebehov
2. Brukarar som er i stand til å ta arbeidsleiarrolla
3. Brukarar som har eigeninnsikt og som har ressursar til eit aktivt liv i og utanfor bustaden.

Målet med brukarstyrt personleg assistanse er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får eit aktivt og mest mogleg sjølvstendig liv.