Kommunestyret

25.04.2019 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 25.04.2019
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 25.04.2019
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
20/2019 Kommunestyret 2019 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar Vis (2) Vis
21/2019 Planprogram. Rv.5 Loftesnes - Kaupanger - Kommunedelplan Vis (1) Vis
22/2019 Områdeplan Campus Sogndal Vis (16) Vis
23/2019 Klagehandsaming - Søknad om dispensasjon frå plankrav, gbnr 21/84 Vis (16) Vis
24/2019 Detaljreguleringsplan Rv. 55 Bondeviki - Fardal Vis (11) Vis
25/2019 Arealdel til kommuneplanen 2018 - 2028 Vidare handsaming Vis (5) Vis
26/2019 Justeringar til av prishefte etter vedtak av nye vedtekter for barnehage og SFO Vis
27/2019 Kaupanger Travbane - innløysing av festekontrakt gbnr 95/13 Vis (3) Vis
28/2019 Rekneskap og årsmelding 2018 Sogndal kommune Vis (9) Vis