Kommunestyret

13.12.2018 kl. 13:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 13.12.2018
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 13.12.2018
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
38/2018 Kommunestyret 2018 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 13.12.2018 Vis (2) Vis
39/2018 Møteplan 2019 - Politisk organ Vis
40/2018 Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og frilufsliv Vis (3) Vis
41/2018 Planprogram områdereguleringsplan Hodlekve Planid 1420-2018007 Vis (4) Vis
42/2018 Detaljreguleringsplan Rv.5 Gravensteinsgata PlanID: 1420-2018001 Vis (11) Vis
43/2018 Detaljreguleringsplan for tilkomstveg Sogndal transformatorstasjon Vis (4) Vis
44/2018 Detaljreguleringsplan Rv. 55 Bondeviki - Fardal Vis (13) Vis
45/2018 Planinitiativ - Detaljreguleringsplan for Hagebytunet - Navarsetevegen 36 Vis (6) Vis
46/2018 Søknad om dispensasjon frå plankrav, gbnr 21/84 Vis (4) Vis
47/2018 SIMAS IKS - Endring av selskapsavtalen §9 Vis (3) Vis
48/2018 Oppretting av interkommunalt samarbeid etter kommunelova §27 - kommunearkivordninga ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Vis (2) Vis
49/2018 Ny leigeavtale med Sognahallen AS Vis (2) Vis
50/2018 Budsjettendringar 2018 og overføring av budsjett investeringer til 2019 Vis Vis (1)
51/2018 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 Vis (4) Vis
52/2018 Forvaltningsrevisjon - Gjennomgang av kommunen sitt kvalitetssystem, med fokus på oppfølging av offentleglova, forvaltningslova Vis (6) Vis