Politimeister Kaare Songstad og lensmann Arne Johannessen orienterte om prosessen om endra organisering av politidistriktet.

Harald Husabø frå BDO presenterte rapporten om samfunnseffektar av endringar i fylkeskommune og regional statsforvaltning.

Dagsorden - endra
Møteinnkalling
Møteprotokoll

Vedlegg:
Sak 16: Sognebåt - utgreiing
Sak 17: Bustadstrategi for Sogn
Sak 19: Framtidsfylket Evalueringsrapport
Sak 21: Ny kommunelov (samandrag)
Sak 22: Ny konsesjonslov, jordlov og odelslov - høyringsnotat
Sak 23: Framlegg til retningslinjer for handel og kjøpesentra
Sak 24: Orienteringssaker:
Framtidig fylkesmannsstruktur - førebels rapport
Notat om statlege arbeidsplassar

Vedlegg omdelt i møtet:
Presentasjon med finansieringsplan (utkast)
Felles fråsegn
Opprop til Stortinget mot nedlegging av HV11
Intensjonsplan Vestlandsregionen

Presentasjon
Statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar, BDO