Tilskot vil bli gjeve etter gitte vilkår. Søkjar må leggja fram dokumentasjon på vedlikehaldsutgifter.

Søknadsfrist er 20.juli.  

Søknadssjema.

Følgjande vilkår gjeld: 

 • Vegen skal vera open for ålmenn ferdsel.  Søkjar må leggja fram dokumentasjon på vedlikehaldsutgifter.

 • Private vegar der berre ein eigedom har heilårsbusetnad med lengde over 200 m og som vert nytta både til skuleskyss og innsamling av hushaldningsavfall (tvungen renovasjon).

 • Private vegar til heilårsbustader med lengde over 400 m og som vert nytta både til skuleskyss og innsamling av hushaldningsavfall (tvungen renovasjon).

 • Tilskotet er inntil kr 30,- pr meter veg. Dersom tilskotgrunnlaget samla sett er større enn løyvingane til dette føremålet vert tilskotet pr. meter veg redusert, slik at samla utbetaling ligg innafor budsjettramma.

  Søknad skal sendast til:

  Sogndal kommune
  Postboks 153
  6851 Sogndal
  eller
  postmottak@sogndal.kommune.no