Med heimel i Veglova og Vegtrafikklova gjorde kommunestyret i sak 160/84 vedtak om å innføre pakeringsregulering ved avgift i Sogndal sentrum.

Vegdirektoratet godkjende i brevs form av 23.11.1987 at Sogndal Kommune kan utøve mynde etter vegtrafikklova §§31 a og 37 er lagt til politiet, og ta over oppgåver etter "Forskrift om gebyr for visse trafikkovertredelser mv". Kommunal handheving skal skje etter vegtrafikklova innanfor det eller dei områda kommunen og politiet til einkvar tid er einige om.